Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
12345678

E-mail:
test@test.pl

Energia elektryczna

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Polityka energetyczna PEC S.A.

Zarząd PEC S.A. deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie i rozwój systemu zarządzania energią według normy ISO 50001:2011.

Zakres polityki energetycznej obejmuje działania związane z dążeniem do poprawy oraz ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.

Wyrażając troskę o środowisko naturalne zobowiązujemy się do stosowania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w trakcie prowadzonej działalności.

Główne cele obejmują:

  • racjonalne zarządzanie energią poprzez identyfikację i optymalizację energochłonnych obszarów działalności
  • efektywną eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego
  • monitorowanie pracy m.s.c. oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczania zużycia zasobów naturalnych
  • wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług w celu poprawy wyniku energetycznego
  • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią
  • rozwijanie świadomości energetycznej i poprawę komunikowania celów dla wszystkich pracowników
  • zapewnienie personelowi możliwości włączenia własnej inicjatywy i pomysłów do doskonalenia SZE
  • okresowe sprawdzanie efektów polityki energetycznej, w tym określania i przeglądania zadań i celów energetycznych.

Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów i zagwarantowania dostępności informacji wymaganej dla osiągnięcia celów i realizacji ustalonych zadań energetycznych.

Założenia Polityki energetycznej są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników.

Polityka energetyczna jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Jan Kowalski
Prezes Zarządu PEC S.A.

Szczecin, dn. 16 lipca 2018 roku