Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
12345678

E-mail:
test@test.pl

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Jak ustalamy ceny ciepła?

Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zobowiązane do przedkładania taryfy dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem, kalkulowanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione, które ponosi przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania.

Na podstawie taryfy, PEC ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom. W oparciu o wymienione opłaty, zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby niebędące odbiorcami.

Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

 1. opłata za zamówioną moc cieplną
 2. opłata zmienna za ciepło
 3. cena nośnika ciepła
 4. opłata stała za usługi przesyłowe
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

 1. rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: XXX zł/MW
 2. opłata zmienna za ciepło: XXX zł/GJ
 3. cena nośnika ciepła: XXX
 4. rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe
  1. Grupa taryfowa X: XXX zł/MW
  2. Grupa taryfowa X: XXX zł/MW
  3. Grupa taryfowa X: XXX zł/MW
  4. Grupa taryfowa X: XXX zł/MW
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe
  1. Grupa taryfowa X: XXX zł/GJ
  2. Grupa taryfowa X: XXX zł/GJ
  3. Grupa taryfowa X: XXX zł/GJ
  4. Grupa taryfowa X: XXX zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.